Với nguồn vốn điều lệ lớn có được từ sự đóng góp của một số cá nhân và tổ chức, ngay từ những ngày đầu, Vietlink Media đã nhanh chóng chứng tỏ sự lớn mạnh của mình. Tới nay, sau nhiều năm phát triển dưới sự quản lý đúng đắn của bộ máy lãnh đạo cùng sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của hệ thống nhân viên, nguồn vốn của Vietlink liên tục được bổ sung.